Kiểm soát quyền lực nhà nước

Kiểm soát quyền lực nhà nước
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
Số trang: 532 trang
Giá tiền: 248.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là tác phẩm tâm huyết của tác giả, được nghiên cứu trong nhiều năm. Qua việc nghiên cứu sâu về vấn đề kiểm soát quyền lực và mô hình kiểm soát quyền lực của các nước trên thế giới, tác giả đã phần tích và tham chiếu những kinh nghiệm cho việc áp dụng những hạt nhân hợp lý tại Việt Nam. Cuốn sách cũng phân tích, luận bàn về kiểm soát quyền lực nhà nước trên cơ sở cặp nhật đường lối, chủ trương của Đảng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung cuốn sách chia làm hai phần:

  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận của sự kiểm soát quyền lực nhà nước. Nội dung phần này đề cặp đến ba vấn đề: Tại sao phải kiểm soát quyền lực nhà nước? Lý thuyết nhà nước pháp nhất quyền và chủ nghĩa hiến pháp - sự thể hiện tập trung tư duy của nhân loại về kiểm soát quyền lực nhà nước; Hiến pháp - công cụ quan trọng nhất để kiểm soát quyền lực nhà nước.

  Phần thứ hai: Nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước. Phần này dễ cập đến các vấn đề: Bảo đảm nhân quyền - một nội dung của việc kiểm soát quyền lực nhà nước; Các chức danh quan trọng của nhà nước phải được bầu cử và với một nhiệm kỳ nhất định - một hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước đầu tiên của một chính trị dân chủ; Quyền lực nhà nước được kiểm soát bằng việc phân công, phân nhiệm và tự kiểm tra bên trong theo cơ chế kiềm chế và đối trọng (sự kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong); Chính phủ phải chịu trách nhiệm tiêu điểm của kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên trong; Những hình thức kiểm soát quyền lực nhà nước từ bên ngoài; Tòa án - của ai cuối cùng của sự kiểm soát quyền lực nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ