Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hoàng (1930-2005)

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hoàng (1930-2005)
Tác giả: BCHĐB xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Số trang: 320 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách góp phần phản ánh quá trình hình thành, phát triển, những đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân Đông Hoàng qua thời kỳ hoạt động bí mật giành và giữ chính quyền, qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới.

  Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cách mạng hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn xã, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng xã Đông Hoàng ngày càng giàu mạnh và văn minh.
  Cuốn sách gồm sáu chương:
  Chương I: Tình hình kinh tế, xã hội Đông Hoàng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  Chương II: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (từ cuối năm 1945 đến tháng 6-1954)
  Chương III: Đảng bộ nhân dân Đông Hoàng lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (từ tháng 3-1950 đến tháng 6-1954)
  Chương IV: Khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân (từ tháng 5-1975 đến tháng 2-1985)
  Chương V: Thực hiện công cuộc đổi mới, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (từ tháng 3-1985 đến năm 1995)
  Chương VI: Vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (1996-2005)

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Liên doanh Vietsovpetro
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 161.000 đ
  Tác giả: Tập Cận Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Võ Văn Thật
  Giá tiền: 225.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ