Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

Ngày đăng: 16/04/2021 - 16:04

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 08/7/2016, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 87-CT/QUTW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ, Quân đội và toàn quân”. Chỉ thị xác định:“đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ”. Với mục đích đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa. Cuốn sách lựa chọn những lời dạy, lời căn dặn, khen tặng, động viên… của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trích lục, sắp xếp theo diễn tiến ngày tháng; tập trung làm rõ những giá trị nhân văn, ý nghĩa lý luận, thực tiễn lời căn dặn của Bác Hồ qua những bức thư, bài báo, bài phát biểu của Người.

Bước sang thời kỳ mới, tư tưởng và những lời dạy quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta đã và đang là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng, là định hướng quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua, xây dựng xã hội Việt Nam ngày càng phồn vinh. Đọc sâu và ngẫm kỹ từng chữ, từng câu trong lời dạy của Bác, chúng ta mới thấy được ý nghĩa sâu xa của những lời Bác dạy. Cuốn sách là nguồn tư liệu quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; giúp thế hệ trẻ, cán bộ, chiến sĩ tự ý thức, soi mình vào đó, học tập, trau dồi, rèn luyện, hoàn thiện bản thân theo tinh thần phê bình và tự phê bình; không ngừng tu dưỡng, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bình luận