Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
Số trang: 303 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Kinh tế và văn hóa là hai lĩnh vực trọng yếu trong đời sống xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hai lĩnh vực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Đây cũng là mối quan hệ cơ bản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

  Cuốn chuyên khảo Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay do PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đồng chủ biên, làm rõ nội hàm mỗi quan hệ giữa kinh tế và văn hóa về cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, nhằm phát huy hiệu quả tích cực của mối quan hệ này phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Với dung lượng gần 400 trang, 10 chương của cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa, giá trị văn hóa trong hoạt động kinh tế, những nhân tố tác động đến mối quan hệ này, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong thời kỳ đổi mới, về thực trạng mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa ở Việt Nam nói chung và nghiên cứu cụ thể ở làng nghề gốm Bát Tràng, về phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa ở Việt Nam... Từ các vấn đề nghiên cứu, các tác giả cũng đề xuất một số giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển bền vững đối với Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ