Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội
Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
Số trang: 399 trang
Giá tiền: 350.000 đ
Xuất bản: Tháng 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •  Cuốn sách Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội do PGS. TS. Vũ Trọng Lâm làm chủ biên gồm 3 chương, trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ và thực hành dân chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta thời gian qua, từ đó, làm rõ các thành tựu đạt được, các hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân và các vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, cuốn sách đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

  Thông qua cuốn sách, bạn đọc có được những nhận thức, hiểu biết về mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội. Đây là cuốn tài liệu chuyên khảo hữu ích, giúp cán bộ, đảng viên và bạn đọc nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong hoạt động thực tiễn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 187.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Thanh, PGS.TS. Hoàng Văn Hoan, TS. Vũ Văn Hậu (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn và TS. Nguyễn Văn Tuân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
  Giá tiền: 248.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ