Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước

Ngày đăng: 12/12/2018 - 15:12

Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết về phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đây là kết quả nghiên cứu, là thành quả của trí tuệ, nhiệt huyết của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và quản lý của Nhà nước. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành bốn phần:

Phần thứ nhấtNhững vấn đề lý luận chung về nội dung, phương phức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Dưới các góc độ khác nhau, trong phần thứ nhất, các bài viết đã đề cập tới nhiều vấn đề lý luận, cơ sở lý thuyết có tính gợi mở, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, quản lý của Nhà nước như: quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; nhận thức, khái niệm về đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, phương thức lãnh đạo, nội dung lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;… Qua đó khẳng định việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng là vấn đề đặc biệt quan trọng và cấp thiết.

Phần thứ haiKinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quản lý của Nhà nước, tập trung phân tích nội dung, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của các đảng chính trị cầm quyền ở một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Lào, Xingapo, Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, các bài viết cũng đưa ra những gợi mở hết sức quý báu cho Việt Nam trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những bài học kinh nghiệm cùng những nhận thức mới về công tác xây dựng Đảng mà các nước trên thế giới đã phải trải qua cả một quá trình lâu dài để tìm tòi, đổi mới.

Phần thứ baThực tiễn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ở Việt Nam. Các bài viết tập trung trình bày những kết quả đổi mới, phát triển tư duy, nhận thức lý luận đã đạt được và những vấn đề nhận thức lý luận chưa được làm rõ, chưa thống nhất, cùng những hạn chế, nguyên nhân, giải pháp, nhất là trong lĩnh vực về kinh tế, xây dựng và chỉnh đốn Đảng như: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; vấn đề đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước,… Đây là những vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các bài viết đã cho thấy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng đến công tác đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần đẩy mạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được là những nhân tố cơ bản, quan trọng để đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

 Qua 30 năm đổi mới đất nước, phương thức cầm quyền, lãnh đạo của Đảng đã có những đổi mới nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thì vấn đề đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới vẫn cần được quan tâm hơn cả. Nhiều bài viết trong Phần thứ tưĐịnh hướng đổi mới  phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đã đưa ra những giải pháp, định hướng có ý nghĩa, góp phần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước như: đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; giải pháp sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới, hoàn thiện quy trình công tác cán bộ; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,… Một số bài viết cũng chỉ ra những giải pháp cụ thể trong việc đổi mới nhận thức, quan điểm của Đảng trên các lĩnh vực như: công tác tư tưởng, lý luận; giáo dục, đào tạo. Bên cạnh đó, một số bài viết cũng đề cập đến định hướng, nguyên tắc xây dựng Nhà nước ta hiện nay. Đây là những gợi ý hết sức quý báu trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa hiện nay của nước ta.

Những nghiên cứu mang tính lý luận sâu sắc, những tổng kết có tính thực tiễn, những bài học kinh nghiệm quý báu của một số nước cùng định hướng, giải pháp có tính gợi mở được thể hiện qua các bài viết trong cuốn sách Một số vấn đề lý luận – thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Bình luận