Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
Số trang: 584 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Việc triển khai có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; đem lại nhiều thành tựu trong thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng…

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu tính bao trùm và liên kết giữa các chính sách trong tổ chức thực hiện; sự chênh lệch mức sống giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng còn lớn; đầu tư chính sách xã hội còn có mặt chưa hiệu quả. Việc tăng cường hoàn thiện và phát triển chính sách xã hội đang trở thành một đòi hỏi bức thiết, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, hài hòa và bền vững đất nước. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải có tư duy mới, cách làm mới, mô hình mới trong phát triển chính sách xã hội phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và điều kiện phát triển đất nước.

  Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam tập hợp 23 bài viết của các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, tổ chức quốc tế tại Việt Nam về chính sách xã hội; tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, những kết quả đạt được, đồng thời phân tích những hạn chế, những vấn đề còn tồn tại trong xây dựng và thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam những năm qua, từ đó đề ra các quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ