Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Tuân - TS. Dương Quang Điện (Đồng chủ biên)
Số trang: 430 trang
Giá tiền: 108.000 đ
Xuất bản: Tháng 08-2018
Nội dung cuốn sách tập hợp một số vấn đề đi sâu phân tích quan điểm, chủ trương, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên một số lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng…, góp phần làm sáng rõ hơn đường lối đúng...
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên một số lĩnh vực, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do TS. Nguyễn Văn Tuân và TS. Dương Quang Điện đồng chủ biên.

  Nội dung cuốn sách tập hợp một số vấn đề đi sâu phân tích quan điểm, chủ trương, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên một số lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng…, góp phần làm sáng rõ hơn đường lối đúng đắn của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ