Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng hiện nay (Sách chuyên khảo)

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm
Số trang: 271 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề chung về công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam như: đảng cầm quyền; nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực kinh tế - xã hội; phân tích sâu sắc những điểm mới về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua khảo sát thực tế sinh động về công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp ngoài nhà nước ở vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp, khoa học, nhằm nâng cao công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ