Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới

Ngày đăng: 26/07/2023 - 15:07

Cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương thể hiện tư tưởng, quan điểm, tư duy mang tầm chiến lược của đồng chí về định hướng đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cuốn sách Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới 

Với dung lượng gần 450 trang, cuốn sách được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định làm nên những thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, khái quát quá trình Đảng lãnh đạo Quân đội thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, Tổng Bí thư đã tổng kết và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng với Quân đội trong tình hình mới với những biến động phức tạp, khó lường, những mối đe doạ an ninh quốc gia kiểu mới, chưa có tiền lệ, những tình huống phức tạp, nhạy cảm. Đó cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, bảo vệ hòa bình, ổn định của đất nước. Các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư được sắp xếp từ vấn đề tổng quát đến các nội dung cụ thể, từ định hướng tầm chiến lược đến yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo mang tính toàn diện, bao quát của đồng chí Bí thư Quân ủy Trung ương.

Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư trong các chuyến thăm, làm việc với các lực lượng, đơn vị. Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư rất sâu sát, cụ thể, gắn với từng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chỉ rõ phương hướng, mục tiêu nhằm xây dựng các lực lượng của Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, vừa đảm bảo tính thống nhất, hệ thống nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến hiệu quả, tăng cường khả năng dự báo, đủ sức răn đe, phòng ngừa, đảm bảo yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước những biến động mau lẹ của tình hình.

Phần thứ ba: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã góp phần làm rõ và sâu sắc thêm tư duy tầm chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư - “nhà chiến lược kiến tạo nên những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời đại mới”. Bài viết cho thấy, những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng rất tường tận, cụ thể, cặn kẽ và sâu sát, cho thấy “sự uyên bác, vốn hiểu biết sâu rộng” cũng như “tư duy tầm chiến lược” cũng như  của người đứng đầu Đảng ta, thể hiện tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng độc đáo, sáng tạo của đồng chí Tổng Bí thư, song cũng chính là giá trị phổ quát của thời đại, đó là “lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng, quân sự”, “bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình”.

Ngoài 39 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và bài viết “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - Một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, cuốn sách cũng lựa chọn 50 bức ảnh của Tổng Bí thư, Bí thư Quân uỷ Trung ương gắn với thực tiễn chỉ đạo hoạt động quân sự, quốc phòng, ghi lại sinh động những lần Tổng Bí thư đến thăm, làm việc với các quân, binh chủng, các đơn vị quân đội, các căn cứ quân sự hay tổ chức các đợt diễn tập, đồng thời thể hiện sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư đến chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng...

Những chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương trong cuốn sách rất toàn diện, thể hiện được tầm nhìn chiến lược, sự bao quát, tư duy sắc sảo, quyết đoán của người đứng đầu Đảng ta đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như khẳng định vai trò, vị trí của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời, với từng đơn vị, lực lượng, từng nhiệm vụ, đồng chí cũng có những chỉ đạo rất cụ thể, sâu sát. Nhất quán quan điểm, trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải giữ vững “sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội”, đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Quân đội cần chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý phù hợp, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng tham mưu, xử lý linh hoạt, mềm dẻo, có hiệu quả quan hệ quốc tế, nhất là các tình huống diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, phức tạp để luôn giữ được “trong ấm, ngoài êm” trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, xung đột gay gắt như hiện nay mà không phải quốc gia nào cũng làm được. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương rất có ý nghĩa đối với lực lượng Quân đội, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát huy hơn nữa truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Không những vậy, cuốn sách còn giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm vững và quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc.

Giao Linh

Bình luận