Một thời để nhớ

Ngày đăng: 20/10/2021 - 22:10

Một thời để nhớ là tựa đề cuốn sách của GS.TS. Vũ Văn Hiền - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, một cây bút lý luận chính trị sắc sảo, vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Cuốn sách tập hợp, lựa chọn 45 bài viết của tác giả đăng trên tạp chí lý luận của Đảng - Tạp chí Cộng sản. Qua đó, lưu giữ kỷ niệm về một thời làm báo sôi động, nhiệt huyết của tác giả cùng các đồng nghiệp, đặc biệt là khoảng thời gian 22 năm tác giả công tác tại Tạp chí Cộng sản.

Cuốn sách Một thời để nhớ của GS.TS. Vũ Văn Hiền - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

45 bài viết là những công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, đưa ra những nhận định, đánh giá đúng đắn về thời cuộc. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất: Nhận thức về thế giới đương đại, trình bày một cách khái quát về tình hình thế giới ở Liên Xô, các nước Đông Âu, Mỹ, cũng như các vấn đề về thời đại, về công tác chống tham nhũng... Từ bức tranh tổng thể về thế giới đương đại, các bài viết đã tập trung phân tích, trình bày những nhận thức về những vận hội mà sự biến chuyển của thế giới mang lại cũng như những khó khăn thách thức sẽ gặp phải là tiền đề quan trọng, bài học kinh nghiệm để Đảng ta tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Phần thứ hai: Nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung đánh giá, phân tích những thời cơ, thách thức mới, đường lối đối ngoại, tư tưởng “làm chủ”, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong nhận thức của Đảng, Nhà nước ta. Từ việc làm sáng tỏ những nhận thức mới, các bước phát triển của Đảng về đường lối và chính sách lãnh đạo đất nước, tác giả khẳng định, trước sự phát triển của thực tiễn, Đảng, Nhà nước ta đã không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần thứ ba: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội, nhìn nhận, phân tích một cách chặt chẽ, sắc sảo về một số vấn đề về kinh tế - xã hội thông qua các nội dung: cơ chế thị trường và những điều cần báo động; xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế; một số vấn đề về nghèo đói và xóa đói giảm nghèo; một số vấn đề về dân số và phát triển bền vững. Với nội dung da dạng, phong phú, thông qua sự phân tích, bình luận sinh động và sâu sắc, các bài viết đã nêu bật một số thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội và những thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước đến vấn đề kinh tế - xã hội ở nước ta.

Các bài viết được tập hợp trong cuốn sách đều mang ý nghĩa và giá trị riêng, và dù nhiều hay ít các vấn đề đó cũng đều từng là những trăn trở, thể hiện trách nhiệm, sự nghiên cứu tâm huyết, công phu của tác giả, chứa đựng hàm lượng kiến thức và tư liệu tham khảo bổ ích.

Bình luận