Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương
Số trang: 534 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 4-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được hình thành trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Ban Kinh tế Trung ương, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và xây dựng Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

  Nội dung cuốn sách (dựa trên báo cáo của các bộ, ngành những năm 2013-2014 có cập nhật một số số liệu mới) phản ánh một cách tương đối toàn diện, có hệ thống quá trình nhận thức của Đảng, những thành tựu cũng như hạn chế và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam, qua đó đề xuất kiến nghị về quan điểm, phương hướng, giải pháp có tính khả thi về vấn đề quan trọng này.

  Cuốn sách góp phần thể hiện bức tranh tổng quát về quá trình phát triển tư duy lý luận và tổ chức, kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn và thành quả, cũng như sự cần thiết tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện những chủ trương, định hướng, giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh mới; nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng phát triển, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ