Một số vấn đề về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Một số vấn đề về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Trần Ngọc Đường
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • altTác giả: GS, TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên)

                                             Số trang: 532trang

                                             Giá tiền: 83.000đ

  Cuốn sách được viết trên cơ sở công trình nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước đã đặt ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn. Nội dung cuốn sách đề cập vấn đề phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam,

  đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Nó đã đem đến cho người đọc cách tiếp cận khoa học về hình thành cơ sở lý luận liên phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước phù hợp với hệ thống chính trị của nước ta, từ đó đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đưa ra các kiến nghị liên quan trực tiếp đến phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước trong mối quan hệ với các chủ thể cấu thành hệ thống chính trị nước ta  trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Cuốn sách gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong các kiểu nhà nước

  Phần thứ hai: Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam

  qua các thời kỳ Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp năm

  1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001)

  Phần thứ ba: Phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện việc phân công, phối hợp và kiểm

  soát quyền lực Nhà nước trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ