Nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, làm thất bại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên trận địa lý luận

Nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, làm thất bại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên trận địa lý luận
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Tạp chí Cộng sản
Số trang: 720 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tuyển chọn các bài viết được đăng trên các ấn phẩm in và điện tử của Tạp chí Cộng sản, là kết tinh quá trình lao động sáng tạo, tâm huyết và rất công phu, quy tụ và thâu thái trí tuệ của các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu của đất nước. Những bài viết trong cuốn sách đánh dấu chặng đường tròn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng thời khẳng định sự tiếp nối sứ mệnh đấu tranh tư tưởng bằng chiều sâu lý luận của Tạp chí Cộng sản trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của mình, để mãi xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng ta.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ