Nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân

Ngày đăng: 09/04/2021 - 16:04

Sau 12 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, hôm qua 8/4, kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIV đã thành công và bế mạc.

Kỳ họp này của Quốc hội diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bắt đầu tập trung triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong cuộc sống, đồng thời khẩn trương hoàn thành tốt nhất các nội dung công việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thứ 11 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Đó là, Quốc hội đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được, chỉ rõ những bất cập, hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác. Trên cơ sở đó, Quốc hội phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Tại kỳ họp, Quốc hội đã tập trung xem xét, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào những thành công trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiều nội dung công việc về lập pháp, giám sát tối cao, hoạt động đối ngoại với nhiều điểm nhấn quan trọng. Mỗi đại biểu Quốc hội luôn tận tâm, tích cực làm việc để xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân. Trong hoạt động của mình, các đại biểu Quốc hội luôn tập trung phân tích thực tế, nhìn thẳng những khó khăn, thách thức, hạn chế để từ đó đề xuất giải pháp cụ thể và tham gia giải quyết, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước…

Nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước luôn nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân; trong công tác và sinh hoạt luôn trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước. Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới…

Với tư cách là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực và trình độ quản lý đất nước, quản lý xã hội, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống, dẫn dắt nền kinh tế vượt qua những giai đoạn khó khăn, với muôn vàn thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp, pháp luật. Đồng thời chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động; bảo đảm hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả…

Các cơ quan tư pháp đã đổi mới, cải cách tư pháp, chú trọng và nâng cao tính công khai, dân chủ… Kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan tư pháp đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng, trong đó giải quyết những vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt lớn, xử lý những đối tượng có chức vụ cao từng nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo. Các vụ án được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kiểm toán Nhà nước có nhiều nỗ lực góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại kỳ họp, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tư pháp cùng Quốc hội đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục.

Một nội dung quan trọng khác được các tầng lớp nhân dân theo dõi, quan tâm là việc Quốc hội xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn nhiều nhân sự cấp cao của Nhà nước. Kỳ họp này đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các chức danh lãnh đạo khác theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ngay sau khi được Quốc hội bầu, dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước toàn thể Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã xúc động tuyên thệ nhậm chức. Lời tuyên thệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội vang lên trong Hội trường Diên Hồng như một sự cam kết trước quốc dân đồng bào cũng chính là mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã kết thúc. Cử tri và nhân dân cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan nhà nước đã tận tâm, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Vì vậy, người dân ngày càng tin tưởng, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước có những khó khăn, thách thức và vận hội, thời cơ đan xen. Vì vậy, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cần phát huy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, yêu nước nồng nàn, năng động và sáng tạo, vững vàng vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, trước mắt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Nhân dân điện tử

Bình luận