Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng

Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng
Tác giả: GS, TS. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên)
Số trang: 420 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì yêu cầu cần phải đổi mới về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng là hết sức quan trọng.

  Nhưng một vấn đề đặt ra là nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng cần được xác định như thế nào để không trái với Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, không trái với nguyên tắc toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

  Nhằm góp phần giải quyết những vấn đề trên, cuốn sách Đảng Cộng sản cầm quyền nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng đã làm rõ những luận cứ khoa học về Đảng Cộng sản cầm quyền, về nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng trong bối cảnh hiện nay trong đó chú trọng đến quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng sự cầm quyền của Đảng… Đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Đặc biệt, cuốn sách còn bàn đến kinh nghiệm cầm quyền của một số Đảng chính trị tiêu biểu trên thế giới như: Liên Xô, Trung Quốc, các nước phương Tây. Ngoài ra, cuốn sách còn đi sâu vào phân tích khái niệm mà bấy lâu nay hầu như chưa được bàn đến với một cách lập luận rõ ràng ở nước ta như vấn đề “tính chính đáng của sự cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản”.

  Cuốn sách được kết cấu gồm 12 chương với ba phần:          

  Phần thứ nhất: Tổng quát những vấn đề lý luận chung về Đảng cầm quyền và Đảng Cộng sản cầm quyền.

  Phần thứ hai: Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra.

  Phần thứ ba: Những điều kiện và yêu cầu đảm bảo sự cầm quyền của Đảng và những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng.

  Với cách viết khúc chiết, mang tính lý luận khoa học, đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, có giá trị cho các nhà nghiên cứu chính trị học và là những gợi mở quan trọng, có tính định hướng giúp các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc nhận thức để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong điều kiện hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ