Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Lâm Quốc Tuấn - Phạm Tất Thắng
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • dang-cong-san

  Tác giả: TS. Lâm Quốc Tuấn - ThS. Phạm Tất Thắng (Đồng chủ biên)

  Số trang: 192 trang

  Giá tiền: 39.000 đ

  Nhằm giúp cho các cấp ủy Đảng, các cấp bộ Đoàn, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt cuốn sách: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay do TS. Lâm Quốc Tuấn - ThS. Phạm Tất Thắng (Đồng chủ biên).

  Đây là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Học viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nội dung cuốn sách làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thanh niên giai đoạn hiện nay; thực trạng Đảng lãnh đạo công tác thanh niên, những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; từ đó, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

  Thực tế cho thấy, thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên luôn được xem là rường cột và tương lai của đất nước. Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh sinh tồn, cũng như trong các cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Đối với Việt Nam, họ là nhóm nhân khẩu xã hội đặc thù tuổi từ 15 đến 35, có trong mọi giai cấp, mọi tầng lớp, mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình.

  Song, thanh niên cũng chứa đựng rất nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được quan tâm, định hướng và chăm lo giải quyết. Do độ tuổi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội. Ngoài ra, thanh niên cũng không phải là một khối thuần nhất, vì thế, cần phải hiểu rõ từng đặc điểm riêng của thanh niên. Bên cạnh đó, chúng ta lại còn phải tiếp cận thanh niên theo lãnh thổ (thanh niên nông thôn, thanh niên miền núi, thanh niên thành thị); theo ngành nghề (thanh niên doanh nghiệp, thanh niên công nhân viên chức, thanh niên học sinh sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang…).

  Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

  Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, theo các tác giả, cần phải thực hiện chín giải pháp sau:

  Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức đảng đối với thanh niên là lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Đây không chỉ là nhu cầu tồn tại có tính chất nguyên lý về lý luận mà còn là giải pháp thực tiễn rất quan trọng để đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

  Hai là, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Ba là, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Năm là, Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện.

  Sáu là, tiếp tục coi trọng việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực.

  Bảy là, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng trong thanh niên.

  Tám là, Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và gia đình tăng cường phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên.

  Chín là, Đảng lãnh đạo Nhà nước tiếp tục kiện toàn các tổ chức quản lý và bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

  Cuốn sách gồm ba chương:

  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về lãnh đạo công tác thanh niên.

  Chương 2: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm.

  Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ