Ngoại giao văn hóa Việt Nam - Một thập kỷ hội nhập quốc tế và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030 (Sách chuyên khảo)

Ngoại giao văn hóa Việt Nam - Một thập kỷ hội nhập quốc tế và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030 (Sách chuyên khảo)
Tác giả: PGS.TS. Lê Hải Bình - ThS. Trần Quốc Khánh (Đồng chủ biên)
Số trang: 263 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 30/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 với quan điểm bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại và chính sách phát triển văn hóa của đất nước, cụ thể là: “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước” và “phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

  Cuốn sách chuyên khảo Ngoại giao văn hóa Việt Nam - Một thập kỷ hội nhập quốc tế và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030 do PGS.TS. Lê Hải Bình - ThS. Trần Quốc Khánh đồng chủ biên gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ngoại giao văn hóa; Chương 2: Chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2011 - 2020; Chương 3: Định hướng chiến lược ngoại giao văn hóa giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở đi sâu phân tích, đánh giá những luận cứ và tình huống ngoại giao cụ thể, các tác giả đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn ngoại giao văn hóa trên thế giới và tại Việt Nam. Ngoài ra, cuốn sách cũng cung cấp một số luận giải về những vấn đề mới hoặc chưa được đề cập thấu đáo trong các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam như: mối quan hệ giữa ngoại giao văn hóa và ngoại giao công chúng, ngoại giao nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao văn hóa; vị trí của ngoại giao văn hóa trong sức mạnh mềm…

  Với hàm lượng tương đối lớn tri thức về lý luận và thực tiễn của hoạt động ngoại giao văn hóa, cuốn sách cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách cách nhìn sâu sắc và toàn diện  hơn về ngoại giao văn hóa Việt Nam; đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo hữ ích cho các nhà lãnh đạo, giảng viên, sinh viên  chuyên ngành văn hóa và ngoại giao. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ