Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
Số trang: 328 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, tập trung làm rõ nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các phương diện như: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Lấy con người làm trung tâm trong phát triển, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước đi và từng chính sách phát triển; Bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm sự phát triển bền vững trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.

  Cuốn sách là công trình đầu tiên ở nước ta nghiên cứu một cách hệ thống, tổng quan, xuyên suốt toàn bộ các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, kể từ khi Đảng ta thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), nhất là từ Đại hội XI của Đảng đến nay. Từ đó, giúp độc giả có cái nhìn toàn diện về những nhận thức lý luận quan trọng này qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ