Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS,TS.Phan Xuân Sơn, ThS. Phạm Thế Lực
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ở nước ta hiện nay, tham nhũng là một trong bốn nguy cơ, thách thức sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hậu quả do tham nhũng gây ra rất nguy hại, to lớn, có thể dễ nhận thấy, nhưng việc xác định, nhận diện và đặc biệt phòng chống có kết quả tham nhũng lại là vấn đề rất khó khăn.
  Nghiên cứu, đổi mới và tìm các biện pháp chống tham nhũng có hiệu quả hơn đang là nhiệm vụ chính trị cấp bách cao cả của Đảng, Nhà nước và xã hội ta hiện nay. Với mục đích đó, năm 2008, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Nhận diện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay của tập thể các tác giả do PGS, TSKH. Phan Xuân Sơn và ThS. Phạm Thế Lực đồng chủ biên. Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã bổ sung thêm và tái bản cuốn sách.
  Nội dung cuốn sách gồm bốn chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện và thiết lập các biện pháp phòng, chống tham nhũng
  Chương II: Tham nhũng ở Việt Nam – Nhận diện, đặc điểm, nguyên nhân và vấn đề đặt ra
  Chương III: Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam – Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay
  Chương IV: Phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
  Sách gồm 256 trang, giá 36.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ