Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nhung diem moi96Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số Trang: 140 trang

  Xuất bản: Tháng 4 - 2016

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28-1-2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của nước ta.

  Cuốn Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn cung cấp những luận cứ, luận giải những điểm mới; giúp cho cán bộ, đảng viên và người đọc có cơ sở để nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới về quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những điểm mới của Văn kiện Đại hội XII phản ánh bước tiến về tư duy lý luận của Đảng và sẽ trở thành những định hướng chính trị quan trọng trong mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong năm năm tới.

  Cuốn sách gồm có 9 phần:

  - Phần thứ nhất:  Một số vấn đề chung

  - Phần thứ hai: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước năm năm tới

  - Phần thứ ba: Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  - Phần thứ tư: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về văn hoá - xã hội

  - Phần thứ năm: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về quốc phòng, an ninh

  - Phần thứ sáu: Những điểm mới về đối ngoại trong văn kiện Đại hội XII của Đảng

  - Phần thứ bảy: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

  - Phần thứ tám: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

  - Phần thứ chín: Sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ