Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng

Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng
Tác giả: Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến Hoàng
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nhung-noi-dung-chu-yeu-va-m

  Tác giả: PGS, TS. Phạm Văn Linh, TS. Nguyễn Tiến Hoàng

  Số trang: 116 trang

  Giá tiền: 16.000đ

  Cuốn sẽ trình bày những nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI (trong đó bao gồm những nhận định chung về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI); về bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay, tình hình đất nước sau 80 năm cách mạng (1930-2010), 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Chiến lược 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm.

  Trên cơ sở đó, cuốn sách cũng đã chỉ ra rõ ràng và cụ thể những nội dung mới và chủ yếu của các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020;  Báo cáo chính trị.

  Nội dung cuốn sách gồm có bốn phần:

  Phần thứ nhất: Nhận định chung về các văn kiện Đại hội XI

  Phần thứ hai: Bối cảnh quốc tế và đất nước trong giai đoạn hiện nay

  Phần thứ ba: Những nội dung chủ yếu của các văn kiện Đại hội XI

  Phần thứ tư: Những điểm mới của các văn kiện Đại hội XI


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ