Những vấn đề lý luận về phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Những vấn đề lý luận về phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Toàn Thắng (Chủ biên)
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: 10-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của các quốc gia - dân tộc trong giai đoạn hiện nay, trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã xác định đường lối hội nhập quốc tế là nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia để phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc đó, Đảng ta đã xác định văn hóa là một phần không thể tách rời trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

  Cuốn sách Những vấn đề lý luận về phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam do TS. Nguyễn Toàn Thắng chủ biên góp phần giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và những đóng góp của văn hóa trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Văn hóa và đổi mới, đi sâu phân tích bối cảnh của công cuộc đổi mới ở Việt Nam và những đóng góp của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

  Phần thứ hai: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đi sâu phân tích một số khía cạnh cụ thể của văn hóa như đạo đức, lối sống, tôn giáo...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ
  Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
  Giá tiền: 274.000 đ