Những vấn đề lý luận về phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Những vấn đề lý luận về phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
Tác giả: TS. Nguyễn Toàn Thắng (Chủ biên)
Số trang: 364 trang
Giá tiền: 44.000 đ
Xuất bản: Tháng 10-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của các quốc gia - dân tộc trong giai đoạn hiện nay, trong đó có Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta đã xác định đường lối hội nhập quốc tế là nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia để phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc đó, Đảng ta đã xác định văn hóa là một phần không thể tách rời trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

  Cuốn sách Những vấn đề lý luận về phát triển văn hóa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam do TS. Nguyễn Toàn Thắng chủ biên góp phần giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và những đóng góp của văn hóa trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Văn hóa và đổi mới, đi sâu phân tích bối cảnh của công cuộc đổi mới ở Việt Nam và những đóng góp của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

  Phần thứ hai: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đi sâu phân tích một số khía cạnh cụ thể của văn hóa như đạo đức, lối sống, tôn giáo...

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyên Thị Phương Hoa
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy Thanh Trì
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
  Giá tiền: Liên hệ