Những vấn đề kinh tế - xã hội trong Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011)

Những vấn đề kinh tế - xã hội trong Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011)
Tác giả: GS, TS Trương Giang Long, PGS, TS. Trần Hoàng Ngân
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: GS, TS Trương Giang Long, PGS, TS. Trần Hoàng Ngân (Đồng chủ biên)
  Số trang: 284 trang
  Giá tiền: 39.000đ
  Do tình hình trong và ngoài nước có nhiều đổi thay nên việc bổ sung và phát triển Cương lĩnh là tất yếu, thể hiện tính cách mạng của Đảng Cộng sản.

  Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh khẳng định mạnh mẽ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  Nhằm góp phần tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, làm rõ những vấn đề được nêu trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Những vấn đề kinh tế - xã hội trong Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011).
  Nội dung cuốn sách được tuyển chọn, chỉnh sửa từ các bài viết tham luận tại Hội thảo Những vấn đề kinh tế - xã hội trong bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 trình Đại hội XI do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức.
  Cuốn sách được chia làm bốn phần:
  Phần thứ nhất: Tổng quan kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong Cương lĩnh
  Phần thứ hai: Vấn đề sở hữu và thành phần kinh tế
  Phần thứ ba: Các vấn đề kinh tế cụ thể
  Phần thứ tư: Các vấn đề về giáo dục - đào tạo
  Với nhiều cách tiếp cận và lý giải khác nhau, các bài viết đều chung một mục đích góp thêm tiếng nói từ đáy lòng mình với Đảng. Nội dung các bài viết tập trung chủ yếu vào những về kinh tế, giáo dục - đào tạo mà Cương lĩnh nêu ra như: về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ ở nước ta; vai trò của nhà nước và kinh tế nhà nước; vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; sử dụng hợp lý vốn và lao động nông thôn; xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong điều kiện hiện nay; công bằng xã hội, chính sách xã hội, giáo dục, nguồn nhân lực, thực hiện xóa đói giảm nghèo, gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…. Trong đó, hầu hết các bài viết đều cho rằng mô hình phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta là sự kết hợp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
  Về vấn đề kinh tế, cuốn sách tập trung làm rõ các vấn đề sở hữu toàn dân, tập thể, tư nhân, tư bản tư nhân, mô hình cổ phần hóa và các hình thức kinh tế hỗn hợp. Trên cơ sở đó, hình thành những thành phần kinh tế với các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh đa dạng, đan xen nhau, phối hợp cùng phát triển. Đặc biệt đối với vấn đề nguồn lực cho phát triển kinh tế, các bài viết đều chú ý đến việc cần phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ ngoại lực thông qua nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, sử dụng nguồn vốn ODA có hiệu quả nhưng vấn giữ được độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
  Ngoài bàn đến vấn đề kinh tế, cuốn sách còn có những đóng góp cho định hướng lớn về văn hóa, phần lớn đều thống nhất rằng, con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Nhiều bài viết khẳng định giáo dục và đào tạo là sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam.
  Mỗi bài viết trong cuốn sách chỉ nêu lên một khía cạnh nhỏ, một cách tiếp cận và góc nhìn riêng nhưng đó sẽ là những thông tin bổ ích, giúp các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý các cấp Đảng có nhiều kinh nghiệm trong việc góp phần định hướng vào sự nghiệp phát triển của đất nước, vào việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ