Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng hiện nay

Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng hiện nay
Tác giả: Ngô Huy Tiếp
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • nhung-van-de-lyluan

  Tác giả: TS. Ngô Huy Tiếp

  Số trang: 252 trang

  Giá tiền: 45.000 đ

  Công tác tư tưởng của Đảng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và sự đồng thuận xã hội nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tiễn công cuộc đổi mới một lần nữa khẳng định điều này.

  Những năm gần đây, đã có nhiều cuốn sách lý luận chính trị ở nước ta viết nhiều về công tác tư tưởng của Đảng, tuy nhiên, do mục đích, nhiệm vụ khác nhau nên hướng tiếp cận, hình thức thể hiện của mỗi cuốn sách xung quanh vấn đề công tác tư tưởng của Đảng có nhiều vấn đề phong phú. Nhận thức được tính đa đạng và phức tạp của công tác tư tưởng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Những vấn đề lý luận về công tác tư tưởng của Đảng hiện nay, nhằm góp một tiếng nói, một cách tiếp cận vấn đề bản chất, cấu trúc và hình thức hoạt động công tác tư tưởng của Đảng hiện nay trên những vấn đề sau:

  Thứ nhất, cuốn sách giúp bạn đọc hiểu bản chất công tác tư tưởng của Đảng ta như một hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức của Đảng đối với các hoạt động tư tưởng.

  Thứ hai, trong cuốn sách, cuốn sách xem cấu trúc công tác tư tưởng của Đảng có ba bộ phận như nhiều tác giả đi trước. Tuy nhiên, theo tác giả, công tác văn hóa - văn nghệ của Đảng cũng là một trong ba bộ phận cấu thành công tác tư tưởng. Do đó, công tác tuyên truyền, cổ động chỉ là một trong ba bộ phận cấu thành công tác tư tưởng. Điều này khác với một số tác giả tách công tác tuyên truyền và công tác cổ động thành các bộ phận riêng, đồng thời, không coi công tác văn hóa - văn nghệ là một trong ba bộ phận cấu thành công tác tư tưởng.

  Thứ ba, cuốn sách tập trung làm rõ và trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, gồm năm chương:

  Chương 1: Tư tưởng và công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chương 2: Lý luận và công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Chương 3: Công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng.

  Chương 4: Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

  Chương 5: Cuộc đấu tranh tư tưởng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

  Trong mỗi chương, tác giả cuốn sách đã cố gắng làm rõ khái niệm, chủ thể, đối tượng, nguyên tắc, phương pháp đối với từng vấn đề nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tác giả đã trình bày một số giải pháp thực hiện chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng hiện nay.

  Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo bổ ích cho các các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong quá trình tiến hành công tác tư tưởng; học viên các trường học viện chính trị và chuyên ngành xây dựng Đảng… cùng đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ