Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 296 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng với gần 300 trang, được trình bày thành 14 nội dung, trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể giai đoạn 2021 - 2025.

  Các văn kiện Đại hội XIII không chỉ mới về câu chữ mà mới từ tư duy, cách tiếp cận, tầm bao quát cho tới những tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu phấn đấu và những định hướng lớn phát triển đất nước. Nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phản ánh những thay đổi, yêu cầu và những xu hướng, khuynh hướng mới của thế giới và đất nước, đồng thời thể hiện những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng, những tiến bộ về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta qua 35 năm đổi mới, nhất là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ