Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Xuất bản lần thứ hai)

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Số trang: 294 trang
Giá tiền: 77.000 đ
Xuất bản: 3/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp những luận cứ, luận giải, phân tích những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII, tập trung vào các nội dung cơ bản: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phản ánh những thay đổi, yêu cầu và những xu hướng, khuynh hướng mới của thế giới và đất nước, đồng thời thể hiện những bước tiến trong chỉ đạo thực tiễn của Đảng, những tiến bộ về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân ta qua 35 năm đổi mới, nhất là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cuốn sách là tài liệu quý, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ