Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập I + II)

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tập I + II)
Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
Số trang: 524 trang
Giá tiền: 156.000 đ
Xuất bản: 4/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân; tiếp đó ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và gần đây nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

  Việc ban hành các văn bản này đã khơi dậy và phát huy được các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh.

  Góp phần vào việc giáo dục, tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) biên soạn, xuất bản lần thứ tám bộ sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

  66 câu chuyện trong cuốn tập I và 84 câu chuyện trong cuốn tập II, là những câu chuyện hết sức chân thật; bổ ích, được sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục và hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ.

  Bộ sách có số trang: 524 (Tập I: 304; Tập II: 224); Giá tiền: 156.000 (Tập I: 88.000; Tập II: 68.000).

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ