Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên)
Số trang: 519 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và vận dụng nhuần nhuyễn phương pháp biện chứng duy vật, nhất là các nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có nhiều nội dung mới về lý luận và thực tiễn, có tính đột phá.

  Cuốn sách Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tập hợp các bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận… tập trung phân tích, làm rõ những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ những vấn đề mang tính lý luận đến những vấn đề cụ thể mang tính thực tiễn trên một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

  Nội dung cuốn sách góp phần quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công tác tuyên truyền, nghiên cứu giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhất là tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như sinh viên, bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ