Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
Số trang: 374 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Trong suốt lịch sử 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở mỗi thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng nỗ lực góp phần củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Cuốn sách Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới do TS. Nguyễn Hữu Dũng và TS. Lê Mậu Nhiệm đồng chủ biên, tập trung trình bày vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thông qua việc tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoạt động đối ngoại… từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo thành sức mạnh to lớn, bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà quản lý, lãnh đạo trong công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác mặt trận nói chung và tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ