Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tác giả: Báo Nhân dân
Số trang: 400 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp và tuyển chọn các bài viết tiêu biểu trong trang chuyên đề "Dân tộc - Miền núi" và một số bài viết đăng trên báo Nhân Dân hằng ngày.

  Qua các bài viết, Báo Nhân Dân phản ánh sự đổi mới mạnh mẽ trong đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, miền núi; tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, đến các vùng miền khó khăn để giúp họ giảm nghèo và làm giàu; tôn vinh, động viên và khích lệ những tập thể, cá nhân, những việc làm tốt, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc; phát huy những phong tục tập quán và truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng và tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, hỗ trợ người uy tín hiểu và nhận thức đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi mặt; đồng thời các bài viết có tác dụng đấu tranh chống lại sự chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; vận động đồng bào hiểu và loại bỏ các tập tục lạc hậu và mê tín.

  Đây là nguồn tư liệu tham khảo cần thiết để triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chiến lược Công tác Dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Vũ Thị Hải
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga
  Giá tiền: 243.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trịnh Thị Hạnh
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Doãn Chính (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 67.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Hữu Thọ
  Giá tiền: 93.000 đ