Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Những vấn đề phương pháp luận

Phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Những vấn đề phương pháp luận
Tác giả: PGS,TS. Phạm Duy Thức
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận

 • alt

  Tác giả: PGS. TS. Phạm Duy Đức

   Cuốn sách tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020 bao gồm sự thay đổi văn hóa theo xu thế tiến bộ, trước hết là ở những lĩnh vực cơ bản của đời sống văn hóa dân tộc như phát triển con người, phát triển môi trường văn hóa cùng với các lĩnh vực hoạt động văn hóa cơ bản như giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa – nghệ thuật, thông tin đại chúng; phát triển công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa; đảm bảo sự đa dạng văn hóa giữa các dân tộc… 
   Qua đó cho thấy sự phát triển văn hóa không phải là sự phát triển đơn tuyến mà là sự đa tuyến, đa dạng. Như vậy, đòi hỏi phải lượng hóa được “phát triển văn hóa” bằng các tiêu chí cụ thể để đánh giá sự tiến bộ của nó; xác định tiêu chí định hướng nhưng không bị rơi vào chủ nghĩa “tiêu chuẩn” theo lối áp đặt, hạn chế sự sáng tạo; phân biệt mô hình phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020 so với mô hình xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Cương lĩnh năm 1991 của Đảng đã nêu ra; nêu cái mới của mô hình kinh tế, chính trị, xã hội để thực hiện được mô hình định hướng phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

  Cuốn sách là một dự báo mang tính hành động nhằm góp phần xác định phương hướng, giải pháp cụ thể, thiết thực để phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020, đóng góp thực sự vào việc hoạch định chính sách phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước.

  Cuốn sách gồm 344 trang, giá 46.000đ


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ