Phòng, chống chạy chức, chạy quyền ở nước ta hiện nay và trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp

Phòng, chống chạy chức, chạy quyền ở nước ta hiện nay và trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp
Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Hiệp (Chủ biên)
Số trang: 336 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chạy chức, chạy quyền là hành vi tham nhũng quyền lực, là căn nguyên dẫn đến những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc chạy chức, chạy quyền diễn ra như những mạch ngầm, chảy âm thầm và lén lút, đe dọa trật tự kỷ cương, luật pháp; để lại những hệ lụy tiêu cực về kinh tế, chính trị, xã hội nặng nề, lâu dài và làm băng hoại nền tảng đạo đức xã hội, thậm chí dẫn đến nguy cơ sụp đổ cả một thế hệ.

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xem việc xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề hệ trọng, là khâu “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lĩnh vực, từ Trung ương đến địa phương phải tăng cường các biện pháp kiểm soát quyền lực, phòng, chống chạy chức, chạy quyền, kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ của Đảng những thành phần “sâu mọt” không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cả về năng lực và đạo đức, thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng nhưng lại muốn “luồn sâu, leo cao” vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, tổ chức, cơ quan, đơn vị; gây tổn hại về danh dự, uy tín, năng lực, sức chiến đấu, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị đất nước. Trong đó, ủy ban kiểm tra các cấp đóng vai trò quan trọng, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói chung; có trách nhiệm, thẩm quyền đối với hoạt động kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, phòng, chống chạy chức, chạy quyền nói riêng.

  Cuốn sách Phòng, chống chạy chức, chạy quyền ở nước ta hiện nay và trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp do TS. Nguyễn Quốc Hiệp - nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm chủ biên, đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về phòng, chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp; đánh giá thực trạng thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp trong kiểm tra, giám sát công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, yêu cầu và giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp trong phòng, chống chạy chức, chạy quyền.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ