Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •      Cuốn sách là kết quả của đề tài khoa học cấp Bộ B.06-16 của Viện Khoa học và Phát triển thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung của cuốn sách tập trung nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc, chức năng, vai trò, bản chất của văn hoá, đi sâu tìm hiểu quan điểm của các nhà kinh điển mácxít về xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa, về một số lĩnh vực cơ bản của văn hoá như văn hoá trong chính trị; vấn đề xây dựng con người, đạo đức và lối sống; về phát triển giáo dục và đào tạo xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật; báo chí; vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo... nhằm định hướng đúng đắn cho sự nghiệp xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà chúng ta đang thực hiện.

       Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới, ngày càng chứng minh cho tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, chứng minh cho sự lựa chọn kiên định và sáng suốt của Đảng ta. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin luôn soi đường và định hướng trong từng bước đi của dân tộc, nhưng hiện thực sôi động và phức tạp trên lĩnh vực văn hoá hiện nay đòi hỏi phải nhận thức lại cho đúng với những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở bình diện mới, lý giải thấu đáo hơn tính khoa học, tính lịch sử và tính thời đại của những quan điểm này, khắc phục những nhận thức bất cập, phiến diện trong lĩnh vực rất nhạy cảm. Cuốn sách không chỉ mang đến cho người đọc một cái nhìn đúng đắn, mới mẻ, toàn diện về văn hóa xã hội chủ nghĩa mà nó còn là vũ khí lý luận sắc bén chống lại những quan điểm sai lầm lệch lạc, thậm chí xuyên tạc của các thế lực thù trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của Đảng.

        Sách gồm 312 trang, giá 36.000đ.

  HỒNG QUÝ


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: TS. Mai K Đa, TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết
  Giá tiền: 98.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Việt Hà (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Can Xuân Tùng, Người dịch: Nguyễn Thành Trung
  Giá tiền: 178.000 đ