Quan điểm kinh tế trong một số tác phẩm kinh điểm Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Quan điểm kinh tế trong một số tác phẩm kinh điểm Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Tác giả: TS. Ngô Văn Lương, TS. Phạm Ngọc Dũng
Số trang: 282 trang
Giá tiền: 40.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đảng ta xác định, đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng.

  Thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, học tập, tìm hiểu sâu sắc các tác phẩm kinh điển Mác – Lênin, nắm chắc các khái niệm, quan điểm, nội dung, phương pháp luận của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin nhằm vận dụng sáng tạo trong xây dựng nền kinh tế thị trường Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các học viện, nhà trường, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Quan điểm kinh tế trong một số tác phẩm kinh điểm Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Tài liệu tham khảo) của TS. Ngô Văn Lương và TS. Phạm Ngọc Dũng.
  Cuốn sách giới thiệu quan điểm kinh tế trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sau cùng là một số tác phẩm chủ yếu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ