Quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam

Quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam
Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
Số trang: 195 trang
Giá tiền: 116.000 đ
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực to lớn của đất nước, giá kinh tế của đất đai, các nguồn thu từ đất đai được xác định và chịu ảnh hưởng lớn từ một yếu tố quan trọng là giá đất. Giá đất là biểu hiện kinh tế quan trọng trong thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã ở nước ta. Thực trạng giá đất ở nước ta cho thấy, đây là nội dung phát sinh nhiều xung đột, mâu thuẫn trong quản lý đất đai. Chất lượng các quyết định quản lý nhà nước về giá đất là một trong những nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý giá đất. Những vướng mắc, bất cập trong thực hiện công tác quản lý giá đất trong thực tiễn cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhanh chóng, đảm bảo giá đất được xác định đúng, đầy đủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất và các bên có liên quan; bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản tạo điều kiện thúc đẩy việc xác lập và thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

  Cuốn sách chuyên khảo Quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam do TS. Châu Hoàng Thân biên soạn là một công trình nghiên cứu đặc trưng cả về lý luận và thực tiễn khi tiếp cận, giải quyết vấn đề giá đất ở Việt Nam. Quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam đã được phân tích, làm rõ với những luận chứng, luận cứ sâu sắc, chặt chẽ và có căn cứ, giúp người đọc thấy được những hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong quản lý của Nhà nước đối với giá đất ở nước ta hiện nay. Từ đó, đưa ra những định hướng và giải pháp cụ thể góp phần tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai ở Việt Nam, giải quyết những hạn chế, bất cập về giá đất.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ