Sổ tay đảng viên

Sổ tay đảng viên
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •           Sổ tay bao gồm những nội dung cần thiết, cơ bản và quan trọng nhất mà mỗi đảng viên cần biết và thực hiện, gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần thứ hai: Trích Điều lệ Đảng, các quy định và hướng dẫn thực hiện quy định; Phần thứ ba: Phương hướng, một số nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới.

           Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy Người rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ của Đảng. Theo Người, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải hiểu biết lý luận cách mạng, và lý luận phải luôn luôn đi đôi với thực hành. Người cũng nêu ra những tiêu chuẩn của người đảng viên, đó là: Suốt đời kiên quyết phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; Rèn luyện tư tưởng vô sản, sửa chữa những tư tưởng sai lầm; Đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết; Tuyệt đối chấp hành nghị quyết và kỷ luật của Đảng; Liên hệ chặt chẽ với quần chúng; Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí mình.

           Trong phần thứ hai, ngoài phần trích Điều lệ Đảng, cuốn sách cung cấp những quy định thi hành Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến đảng viên.

          Về giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên trong thời kỳ mới, việc nâng cao chất lượng đảng viên về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống được nhấn mạnh; đồng thời cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dựa vào dân để xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

             Ngoài một phần dành để ghi chép, sách gồm 99 trang, giá 21.000đ.

  GIAO LINH

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ