Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia)

Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 720 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách kết cấu gồm hai phần:

  Phần thứ nhất: Vai trò của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

  Phần thứ hai: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với công tác xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Qua đó, phản ánh tương đối toàn diện và có hệ thống vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị cũng như vai trò, vị trí của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác biên tập, xuất bản sách lý luận, chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Gia Ban
  Giá tiền: 317.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – TS. Tạ Văn Sỹ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Phan Trung Lý - ThS. Nguyễn Trung Thành (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ