Sổ tay hỏi - đáp sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Sổ tay hỏi - đáp sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay
Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Số trang: 159 trang
Giá tiền: 33.000 đ
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với những ưu thế về tuổi đời, hoạt động và môi trường, sinh viên thường khá nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới, cũng như những luồng tư tưởng  mới trong  xã hội, tuy nhiên khả  năng phân tích và chọn lọc của họ còn hạn chế, chưa hiểu sâu về chính trị, lập trường tư tưởng chưa vững vàng, nên dễ bị kích động, lôi kéo, đôi khi cực đoan nếu không được định hưởng tốt. Với những đặc điểm đó, sinh viên là đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm mục tiêu chống phá cách mạng. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, các thế lực thù địch điện cuồng chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi và thâm độc thì việc tuyên truyền giáo dục nhận thức chính trị và định hướng cho sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nhiệm vụ quan trọng cần nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

  Nhằm đáp ứng yêu cầu của việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong sinh viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền biên soạn, xuất bản cuốn Sổ tay hỏi - đáp sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

  50 câu hỏi - đáp được bố cục thành 2 phần, trong đó phần thứ nhất cung cấp những vấn đề lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phần thứ hai giúp sinh viên nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

  Được xây dựng theo dạng hỏi - đáp ngắn gọn, in khổ nhỏ, sổ tay thực sự là tài liệu hữu ích, thiết thực phù hợp với trình độ hiểu biết, nhận thức của sinh viên.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: ThS. Hoàng Đăng Quang - PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 338.000 đ
  Tác giả: Michael Zweig
  Giá tiền: 328.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Vũ Ngọc Khánh
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lê Quốc Lý và ThS. Lê Quốc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hải
  Giá tiền: 128.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 339.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: 516.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Chí Trung, TS. Phạm Văn Kiền và nhà báo Nguyễn Bá đồng chủ biên
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Thụy Kha
  Giá tiền: 145.000 đ