Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ
Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
Số trang: 188 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cùng với sự lãnh đạo các mặt trận tư tưởng, chính trị, quân sự, xã hội, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến mặt trận văn hóa, văn nghệ. Đường lối văn hó, văn nghệ của Đảng như ánh sáng soi đường, đồng hành cùng văn hóa, văn nghệ vượt qua khó khăn, dành nhiều thành tựu.

  Cuốn sách Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ của GS. NGND. Hà Minh Đức là công trình nghiên cứu, phân tích về chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mặt trận văn hóa, văn nghệ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, về văn hóa, văn nghệ cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của nền văn hóa dân tộc. Đường lối, quan điểm này là kết quả tổng hợp của sự nhận thức từ những đòi hỏi, mục tiêu của cách mạng, của sự phát hiện, vận dụng những quy luật khách quan của đời sống xã hội trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và của sự tổng kết thực tiễn bản chất, đặc trưng của văn hóa, văn nghệ dân tộc trong tiến trình lịch sử.

  Với văn phong mạch lạc, giản dị, có lý luận và thực tiễn, là kết tinh những quan điểm của tác giả với nền văn hóa, văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích về đường lối và quan điểm chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên thuận tiện trong việc tra cứu, tham khảo về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Việt Phương
  Giá tiền: 102.000 đ
  Tác giả: TS. Khúc Minh Tuấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyên Thị Phương Hoa
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 240.000 đ
  Tác giả: Tạ Ngọc Tấn
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: Vũ Ngọc Khánh - Nguyễn Quang Ân (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 100.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy Thanh Trì
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh
  Giá tiền: Liên hệ