Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ
Tác giả: GS. NGND. Hà Minh Đức
Số trang: 188 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cùng với sự lãnh đạo các mặt trận tư tưởng, chính trị, quân sự, xã hội, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến mặt trận văn hóa, văn nghệ. Đường lối văn hó, văn nghệ của Đảng như ánh sáng soi đường, đồng hành cùng văn hóa, văn nghệ vượt qua khó khăn, dành nhiều thành tựu.

  Cuốn sách Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ của GS. NGND. Hà Minh Đức là công trình nghiên cứu, phân tích về chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mặt trận văn hóa, văn nghệ trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng, về văn hóa, văn nghệ cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm của nền văn hóa dân tộc. Đường lối, quan điểm này là kết quả tổng hợp của sự nhận thức từ những đòi hỏi, mục tiêu của cách mạng, của sự phát hiện, vận dụng những quy luật khách quan của đời sống xã hội trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và của sự tổng kết thực tiễn bản chất, đặc trưng của văn hóa, văn nghệ dân tộc trong tiến trình lịch sử.

  Với văn phong mạch lạc, giản dị, có lý luận và thực tiễn, là kết tinh những quan điểm của tác giả với nền văn hóa, văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích về đường lối và quan điểm chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên thuận tiện trong việc tra cứu, tham khảo về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ