Suy nghĩ về ngày mai

Suy nghĩ về ngày mai
Tác giả: Việt Phương
Số trang: 300 trang
Giá tiền: 102.000 đ
Xuất bản: 9/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Việt Phương tên thật là Trần Quang Huy (1928 - 2017) là con một nhà giáo tại Hà Nội. Với 90 tuổi đời, 71 tuổi Đảng, 73 năm cống hiến cho sự nghiệp giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước, Việt Phương đã trải qua nhà tù đế quốc, trực tiếp tham gia chiến đấu trong những năm đầu kháng chiến chống quân xâm lược Pháp, đảm nhiệm nhiều công tác thực tiễn, ham nghiên cứu, học tập nên vừa có trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, vừa có tư duy đổi mới và sức sáng tạo. Ở cương vị công tác nào, ông cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng không bao giờ tự bằng lòng với kết quả đạt được mà luôn suy nghĩ để đóng góp tốt hơn, có hiệu quả hơn. Với một tư duy sáng tạo, ông không ngừng trăn trở, tìm tòi từ thực tế của đất nước, sáng kiến của nhân dân và kinh nghiệm của thế giới để đóng góp vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đến những năm cuối đời, dù không còn tham gia công tác, ông vẫn tiếp tục suy nghĩ, đề xuất với các đồng chí lãnh đạo những yêu cầu đổi mới toàn diện và sâu sắc hơn nhằm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

  Cuốn sách Suy nghĩ về ngày mai của tác giả Việt Phương gồm 18 bài viết, bài phát biểu về nhiều vấn đề trong từng giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước như: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; khái quát về đổi mới kinh tế - xã hội đất nước; toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; mấy suy nghĩ về nâng cao tầm tư tưởng và trí tuệ của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới toàn diện kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Vĩnh Long
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trần Đăng Sinh - TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - TS. Trần Thị Hà Giang
  Giá tiền: 129.000 đ
  Tác giả: Trần Lê Văn
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quách Tấn - Quách Giao
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Võ Văn Sen (Chủ biên), Hà Minh Hồng, Trần Thuận, Trần Nam Tiến, Phạm Ngọc Trâm
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phong Lê
  Giá tiền: 136.000 đ
  Tác giả: TS. Vũ Dương Thúy Ngà (chủ biên)
  Giá tiền: 144.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: 436.900 đ