Tái cấu trúc kinh tế Việt Nam: Nhìn từ cơ cấu ngành và cơ cấu thành phần kinh tế

Tái cấu trúc kinh tế Việt Nam: Nhìn từ cơ cấu ngành và cơ cấu thành phần kinh tế
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Toàn – TS. Bùi Văn Huyền (Đồng chủ biên)
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 38.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tái cấu trúc kinh tế Việt Nam là một quá trình lâu dài, nhưng cũng là một đòi hỏi cấp bách hiện nay. Thực tế cho thấy, sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt gần 7%/năm giai đoạn 1999-2011, v.v.. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng: kinh tế phát triển thiếu bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp,... Trong bối cảnh ấy, tái cấu trúc kinh tế Việt Nam hiện nay nhằm chuyển sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học - công nghệ, có giá trị gia tăng cao hơn và sử dụng nguồn lực có hiệu quả hơn không chỉ là giải pháp mang tính “tình thế” trước mắt để khắc phục những yếu kém nội tại của nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, mà còn là giải pháp mang tính “chiến lược” lâu dài nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

  Cuốn sách Tái cấu trúc kinh tế Việt Nam: Nhìn từ cơ cấu ngành và cơ cấu thành phần kinh tế do TS. Nguyễn Ngọc Toàn và TS. Bùi Văn Huyền (Đồng chủ biên) của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản được cấu trúc thành bốn chương và được tiếp cận theo hai lát cắt: cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế. Chương I, làm rõ khái niệm, công cụ và nội dung của tái cơ cấu kinh tế; kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế của các nước trên thế giới. Chương II và III, phân tích cơ cấu ngành kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế nước ta trong những năm gần đây; xác định những mặt tích cực và hạn chế trong cơ cấu kinh tế Việt Nam và các nguyên nhân. Trên cơ sở những phân tích cơ cấu kinh tế ở nước ta, trong Chương IV, các tác giả đã đưa ra dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến năm 2015; xác định quan điểm và phương hướng tái cơ cấu ngành kinh tế và tái cơ cấu thành phần kinh tế của đất nước trong thời gian tới. 

  Nguyễn Trường Tam

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
  Giá tiền: 220.000 đ
  Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phi
  Giá tiền: 214.000 đ
  Tác giả: Fredmund Malik; Biên dịch: Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức; Người hiệu đính: Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Daine Coyle; Người dịch: TS. Dương Hải Hà, TS. Lê Minh Toàn, ThS. Nguyễn Thị Vân Anh; Người hiệu đính; Tô Hoàng Việt Linh
  Giá tiền: 268.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Minh Điển, TS. Hoàng Xuân Hòa, GS.TS. Đỗ Đức Bình, TS. Phạm Ngọc Thắng, TS. Trịnh Mai Vân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ngô Đại Binh; Người dịch: Nguyễn Xuân Thử
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Woon Kin Chung - Loo Ya Lee
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Hà Minh Hiệp và GS.TS. Chen-Fu Chien
  Giá tiền: 174.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 196.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Đức Thọ - PGS.TS. Trương Thị Nam Thắng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ