Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp Vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Lưu hành nội bộ)

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp Vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Lưu hành nội bộ)
Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng Q
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ công tác mặt trận của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xuất bản bộ Tài liệu bồi dưỡng cán bộ chuyên trách cấp Vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm 02 quyển với 12 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung trình bày lịch sử hình thành, phát triển, truyền thống đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,… Qua đó cung cấp những thông tin, tri thức về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, triển khai các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện cho cán bộ Mặt trận và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ