Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (Xuất bản lần thứ hai)

Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu (Đồng chủ biên)
Số trang: 500 trang
Giá tiền: 166.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được chia làm 02 phần chính. Phần I gồm 04 chuyên đề, giới thiệu các kiến thức chung về: nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; vấn đề dân chủ; pháp quyền, minh bạch trong hoạt động công vụ; quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phần II gồm 07 chuyên đề, tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý như: tư duy chiến lược; tham mưu hoạch định và đánh giá chính sách công; tham mưu về pháp luật theo ngành và lĩnh vực; kiểm tra, đánh giá hoạt động ngành, lĩnh vực được phân công; quản lý theo kết quả; phối hợp, thuyết phục; quản lý nội bộ đơn vị. Bên cạnh đó, cuốn sách cung cấp Phụ lục gồm 05 chuyên đề báo cáo thực tế và 06 chuyên đề báo cáo kinh nghiệm.

   Cuốn sách góp phần trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ