Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Số trang: 176 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: 7/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu của các địa phương, cơ sở, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội biên soạn 6 tài liệu phục vụ chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Mỗi tài liệu gồm 5 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên đề lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác, được định hướng dùng cho lớp bồi dưỡng chuyên đề do Trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện. Các tài liệu chuyên đề trên đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

  Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở ngoài 2 chuyên đề lý luận chính trị, 3 chuyên đề còn lại tập trung làm rõ một số nội dung về vị trí, vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ nguyên tắc và hệ thống tổ chức của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; biện pháp xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh; một số công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở.

  Được trình bày ngắn gọn, súc tích, phân tích những nghiệp vụ cụ thể để cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở dễ dàng nắm bắt, vận dụng trong hoạt động thực tiễn.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ