Tài liệu học tập Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Tài liệu học tập Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
Số trang: 174 trang
Giá tiền: 89.000 đ
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tài liệu học tập Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được trình bày dưới dạng những câu hỏi và gợi ý câu trả lời, bám sát nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

  Bố cục cuốn sách gồm bốn phần, nêu lên những vấn đề chính về nền hành chính nhà nước; vấn đề quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; những kỹ năng cơ bản trong hoạt động công vụ và phần hướng dẫn viết tiểu luận tình huống. Qua đó, cung cấp các kiến thức cơ bản về lý luận, cập nhật những thông tin, vấn đề biến đổi nảy sinh trong thực tiễn hiện nay của hoạt động công vụ theo hướng “gắn lý luận  với thực tiễn”, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của giảng viên và học viên trong chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Đây là tài liệu thiết thực trong việc góp phần từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng năng lực, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, từ đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có kiến thức vững vàng về quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ công cuộc đổi mới đất nước. 

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ