Tài liệu học tập chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Tài liệu học tập chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
Số trang: 247 trang
Giá tiền: 119.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước là một nội dung quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Chăm lo xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên” là mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách Tài liệu học tập chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên do tác giả Lương Thị Quyên làm chủ biên được trình bày dưới dạng hỏi - đáp, đề cập những vấn đề từ khái quát, lý luận về quản lý hành chính nhà nước đến những vấn đề cụ thể về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, những kỹ năng cần thiết của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được giao. Bên cạnh những câu hỏi - đáp về lý thuyết là những tình huống thực tế quản lý hành chính nhà nước được phân tích cụ thể, thấu đáo, có cơ sở pháp lý, đem lại những bài học thực tiễn trong giải quyết các vi phạm hành chính. Nội dung cuốn sách bám sát chương trình đào tạo, trang bị, củng cố những kiến thức cốt lõi, những kỹ năng cơ bản về quản lý hành chính nhà nước cho học viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác, có tác phong chuyên nghiệp, có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Đó là cơ sở để tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TSKH.NGND. Nguyễn Văn Thâm (Chủ biên) - TS. Hà Quang Thanh
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ