Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 496 trang
Giá tiền: 45.980 đ
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 5 phần: Phần 1, Những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phần 2, Những nội dung cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Phần 3, Những nội dung cơ bản trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Phần 4, Những nội dung cơ bản trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; và Phần 5, Chuyên đề tham khảo. Cuốn sách là tài liệu hữu ích, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm rõ hơn các luận điểm trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giúp độc giả hiểu sâu sắc hơn về đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu của Đảng và Nhà nước, các báo cáo viên, các nhà nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 200.000 đ
  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải - TS. Nguyễn Đăng Quế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 226.000 đ