Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 496 trang
Giá tiền: 80.000 đ
Xuất bản: 5/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tài liệu góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để làm rõ hơn các luận điểm trong các văn kiện được đề cập tại Đại hội XIII: Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm (2021-2030); Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó, Tài liệu sẽ giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về đường lối, quan điểm của Đảng, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên, những người nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Tài liệu còn cung cấp một số chuyên đề tiêu biểu, góp phần làm sáng rõ quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII: Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Một số nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự trong điều kiện mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ