Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản bộ tài liệu: Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân),Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

  altTài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên)

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 200tr

  Giá tiền: 12.000đ

  Tài liệu được kết cấu gồm bốn chuyên đề, mỗi chuyên đề tập trung phân tích, và luận giải sâu về những điểm mới có tính chất cơ bản trong các văn kiện của Đại hội XI, phù hợp với đối tượng là cán bộ chủ chốt và báo cáo viên, thiết thực phục vụ các hội nghị chuyên đề về học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

  Chuyên đề 1Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).Ngoài việc trình bày những nội dung cơ bản cũng như những điểm mới được bổ sung và phát triển so với các Cương lĩnh trước đây, chuyên đề cũng phân tích và luận giải khoa học và thuyết phục về sự cần thiết phải tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; mục đích, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo việc tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; Tên gọi và kết cấu của Cương lĩnh; .

  Chuyên đề 2Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Những nội dung cơ bản của Chiến lược được phân tích trên nhiều khía cạnh về nội dung, kết cấu và chủ đề; Phân tích sâu về tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế, trên cơ sở những bài học chủ yếu rút ra từ thực hiện Chiến lược 2001-2010 và luận giải sâu sắc về quan điểm thực hiện Chiến lược, mục tiêu chiến lược và khâu đột phá, định hướng phát triển đến năm 2020.

  Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng. Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị được luận giải một cách khoa học và sâu sắc, đi từ những vấn đề chung như: tiêu đề, bố cục và tính chất đến những nội dung cơ bản được trình bày cụ thể và dễ hiểu.

  Chuyên đề 4: Kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI. Chuyên đề tập trung trình bày các vấn đề như: Kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa X, sự cần thiết và quan điểm chỉ đạo, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.


  altTài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 
  (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 184 trang

  Giá tiền: 12.000đ

  Tài liệu trình bày những vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất của các văn kiện Đại hội XI dưới hình thức câu hỏi và trả lời. Các câu hỏi và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

  Nội dung tài liệu gồm năm phần với 62 câu hỏi và đáp án cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ:

  Phần mở đầu: Các câu hỏi - đáp tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI của Đảng

  Phần thứ nhấtCương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Các câu hỏi - đáp tập trung làm nổi bật nội dung cơ bản và những điểm mới của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

  Phần thứ hai: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Các câu hỏi – đáp trong phần này nêu bật những nội dung cơ bản, cũng như những điểm mới của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

  Phần thứ baBáo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng. Phần này các câu hỏi - đáp tập trung làm nổi bật những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Báo cáo chính trị của Đảng.

  Phần thứ tư: Về bổ sung và sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI. Trong phần này, các câu hỏi – đáp tập trung làm nổi bật quan điểm của Đại hội và những điểm mới trong sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.


  Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 370tr

  Giá tiền: 21.000đ

  Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bổ sung tư liệu cho Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng(dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); cho những người quan tâm nghiên cứu sâu hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt đối với cán bộ hoạch định đường lối, chính sách, cán bộ tham mưu của Đảng, Nhà nước, các báo cáo viên cao cấp, những người nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị (các Viện nghiên cứu, giảng viên thuộc hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng..)

  Nội dung tài liệu gồm ba phần:

  Phần thứ nhất: Đánh giá tổng quát 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 10 thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010

  Phần thứ hai: Một số kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X (2006-2010)

  Phần thứ ba: Kinh nghiệm một số quốc gia và vùng lãnh thổ về quản lý và phát triển đất nước.

  altTài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở)

  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

  Số trang: 164tr

  Giá tiền:10.000đ

  Tài liệu bám sát những nội dung cơ bản của văn kiện, được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng là cán bộ và đảng viên cơ sở trong việc tìm hiểu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XI.

  Nội dung tài liệu gồm bốn phần:

  Phần thứ nhấtNhững nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Trong đó nêu rõ sự cần thiết phải tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991; Mục đích, yêu cầu, tư tưởng chỉ đạo việc tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991 và Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

  Phần thứ haiNhững nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020. Phần này, tập trung phân tích chủ đề chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020; phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, đề ra quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược và xác định khâu đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; luận giải về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới lại mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược là biện pháp quan trọng chỉ đạo thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội 2011-2020.

  Phần thứ baNhững nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng. Phân tích các thành tố của chủ đề Đại hội; nêu bật những nội dung cơ bản trong Báo cáo Chính trị của Đại hội XI.

  Phần thứ tưVề bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Đại hội XI. Trình bày quan điểm chỉ đạo; những vấn đề bổ sung, sửa đổi và những vấn đề chưa bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ Đảng.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 15.000 đ
  Tác giả: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 2.917.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 10.000 đ